මේ බ්ලොග් අඩවියේ සටහන් කර ඇත්තේ මගේ අදහස් සහ මතිමතාන්තර ය. ඒවා සකස් වී ඇත්තේ,

1. මා ඉපිද හැදී වැඩුන සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියට
2. මගේ පවුල් පසුබිමට
3. මා ලද ඉගැනුමට සහ කියවා ඇති පොත පත ට
4. මා ඇසුරු කරන අයගේ අදහස් සහ මතිමතාන්තරවලට
5. මා සංසාරිකව ගෙන එන අදහස් සහ මතිමතාන්තරවලට

සාපේක්ෂව ය.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s